Slajd 1 Slajd 3 Slajd 2

Oferta

Obsługa prawna

Obsługa prawna

 • pozyskiwanie numeru REGON i NIP oraz otwarcie rachunku bankowego dla nowo powstałych Wspólnot Mieszkaniowych
 • opracowywanie treści projektów uchwał oraz innych dokumentów Wspólnoty (Regulamin Porządku Domowego, Regulamin Rozliczania Mediów, Regulamin Windykacji itp.)
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości wspólnej na podstawie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 • współpraca z radcami prawnymi (Zarządca nie ponosi kosztów wynikających ze zlecenia prac podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną)
Obsługa techniczna

Obsługa techniczna

 • przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości, prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • zlecanie obowiązkowych kontroli technicznych nieruchomości i jej wyposażenia (okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego, okresowa kontrola przewodów kominowych, okresowa kontrola wentylacji mechanicznej, przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru, przegląd systemu oddymiania, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, kontrola systemu detekcji tlenku węgla i LPG, przegląd hydrantów oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, przegląd pożarowych wyłączników prądu, przegląd bram garażowych, 5-letni przegląd elektryczny i budowlany, comiesięczny przegląd wind), realizacja zaleceń z przeprowadzonych okresowych kontroli
 • określanie zakresu niezbędnych prac inwestycyjnych i ich szacunkowa wycena
 • organizowanie interewencyjnych napraw bieżących
 • organizowanie i koordynacja prac remontowych i modernizacyjnych nieruchomości wspólnej (począwszy od uzyskania zgody Wspólnoty wyrażonej w drodze głosowania nad uchwałą, poprzez zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych prawem zgłoszeń/pozwoleń na budowę, przeprowadzenie konkursu ofert w celu wyboru wykonawcy, zlecenie nadzoru inwestorskiego, kończąc na protokolarnym odbiorze prac)
 • koordynowanie zabezpieczania i usuwania awarii technicznych nieruchomości wspólnej
Obsługa administracyjna i obsługa bieżącej eksploatacji nieruchomości wspólnej

Obsługa administracyjna i obsługa bieżącej eksploatacji nieruchomości wspólnej

 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali oraz danych właścicieli lokali (dane osobowe, dane kontaktowe, udział w nieruchomości wspólnej, liczba osób zamieszkująca gospodarstwo domowe itp.)
 • zwoływanie zebrań sprawozdawczych Wspólnot Mieszkaniowych co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego – poinformowanie właścicieli lokali o terminie, miejscu i porządku obrad
 • przygotowywanie dokumentów na zebranie sprawozdawcze (sprawozdanie z zarządu nieruchomością wspólną, zestawienie projektów uchwał)
 • wybór usługodawców w drodze konkursów ofertowych, negocjowanie warunków zawieranych umów oraz kontrola prawidłowości wykonywanych umów w zakresie usług świadczonych na rzecz Wspólnoty (ubezpieczenie majątkowe i OC Wspólnoty, utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, konserwacja, pogotowie techniczne, monitoring, serwis instalacji domofonowej, serwis anten zbiorczych, serwis bram garażowych i ogrodzeniowych itp.) oraz ich rozwiązywanie w przypadku nienależytej realizacji
 • przeprowadzanie/zlecanie bieżącej konserwacji elementów nieruchomości wspólnej
Obsługa finansowo-księgowa

Obsługa finansowo-księgowa

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie i rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na fundusz remontowy, zaliczek na fundusze celowe, zaliczek na pokrycie kosztów dostawy mediów do poszczególnych lokali
 • sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców faktur i rachunków oraz dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów
 • szacowanie wysokości miesięcznych zaliczek na poczet pokrycia kosztów dostawy mediów (każdorazowo po dokonaniu rozliczeń mediów)
 • udzielanie właścicielom lokali bieżącej informacji na temat aktualnego salda danego lokalu mieszkalnego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przygotowywanie rocznych planów gospodarczych zarządu nieruchomością wspólną
 • zapewnienie opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną (w przypadku gdy nie są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali)
 • prowadzenie windykacji przedsądowej (wysyłanie powiadomień o zaległościach, wezwań do zapłaty), kierowanie spraw windykacyjnych na drogę postępowania sądowego i komorniczego (we współpracy z kancelarią prawną, Zarządca nie ponosi kosztów wynikających ze zlecenia prac podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną)
Usługa internetowa LokaleNet firmy MMSoft

Usługa internetowa LokaleNet firmy MMSoft

Udostępniamy też właścicielom lokali usługę internetową LokaleNet firmy MMSoft, umożliwiającą mieszkańcom na bieżąco dostęp do serwisu administracyjnego. Usługa umożliwia m.in.:

 • dostęp do bieżących informacji dotyczących funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej,
 • sprawdzenie salda danego lokalu (sumarycznie lub z wyszczególnieniem wszystkich naliczeń, rozliczeń i wpłat),
 • przeglądanie wykazu opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością przypadających na dany lokal,
 • sprawdzanie ostatniego rozliczenia opłat,
 • przeglądanie historii odczytów urządzeń pomiarowych danego lokalu,
 • głosowanie przez Internet pod uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej (po uprzednim przyjęciu uchwały w trybie tradycyjnym dopuszczającej dodatkowy sposób indywidualnego zbierania głosów poprzez głosowanie drogą elektroniczną).
« poprzednia 1 następna »
ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków
606 593 979